Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia tanítása 2 előadás TBME3011

A tárgy leírása:

Óraszám : 1 + 0 + 0
Típus : előadás
Kreditérték : 1 + 0 + 0
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya - Biológia és Ökológia Intézet Alkalmazott Ökológiai Tanszék Biológia és Környezettan Szakmódszertani Részleg
Számonkérés : kollokvium
Megkövetelt előzmény : TBME/G3010

A tantárgy oktatásának célja :

A biológiatanítás speciális módszertani kérdéseinek tárgyalása.

A tantárgy tematikája :

Az alapvető szakdidaktikai ismeretek birtokában az iskolai oktató-nevelő munka szemszögéből értelmezzük a biológia tudományának vizsgálati módszereit, a biológia tanításához és tanulásához szükséges oktatási segédanyagok szerkezetét, formai és tartalmi vonatkozásait, a modellek fogalmát és a modellalkotás és feladatmegoldás elméleti-gyakorlati koncepcióit, a tanári alkotótevékenység fortélyait, a biológia tanár iskolai tevékenységének gyakorlati vonatkozásait, a biológia tantárgy követelményrendszerének egyes témaköreit általános-és középiskolában. Részletezzük a tanórán és a tanórán kívüli tevékenységrendszer legfontosabb feladatait, az ellenőrzés és értékelés biológia órán történő aktualitásait. Célunk a tanítási módszerek olyan széles körben történő megismertetése, melynek birtokában hallgatóink képesek rugalmasan alkalmazkodni oktatási rendszerünk mindenkori változásához az általános és középiskolában egyaránt.

Ajánlott szakirodalom :

  1. Bodzsár Éva (szerk.) (2005):Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest.
  2. Falus Iván (2000): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  3. Kacsúr István (szerk.) (1986): A biológia tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest
  4. Csapó Benő (szerk.) (1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest

A tantárgy tematikája heti bontásban:
MSc biológia tanítása 2 tematika - előadás.pdf